หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี1 ตุลาคม2562

      สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา (ใหญ่) วันที่1 ตุลาคม2562

     ณ ห้องประชุม501 ตึกแถว1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสรุปสาระสำคัญ

กฎหมาย

 1. เรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายกลางรายการเงินทุนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นพ. ศ2562
 2. ศาลยุติธรรมเชียงของจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเชียงใหม่ …. (กำหนดวันเปิดทำการศาลแขวงเชียงดาววันที่1 เมษายน2563)
 3. เรื่องร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (เงินช่วยเหลือเพื่อการสนับสนุนสถาบันการเงินของรัฐ)
 4. เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนคนเกิดและคนตายที่มีมากขึ้นนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ...
 5. เรื่องร่างกฎกระทรวง, การตรวจสอบเพื่อทราบเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ...
 6. ร่างร่างระเบียบสำนักหลักว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ...
 7. เรื่องร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่43) พ.ศ. พ.ศ. 2530 ...
 8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริม คอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ใน ราชอาณาจักร พ.ศ. ….
 9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการ ลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
 10. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8)พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ

เศรษฐกิจ - สังคม

 1. เรื่อง แนวทางการกำหนดราคาน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักรและร่าง ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
 2. เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
 3. เรื่อง ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนใน แผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2562 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 4. เรื่อง รายงานผลการหารือโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63
 5. เรื่อง มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 6. เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง"
 7. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและ จำเป็น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ถึงเวลาทัวร์ ให้ทั่วไทย” สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
 8. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 1 วงเงิน 2,282.98 ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน 24 จังหวัด) ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท
 9. เรื่อง การลงทุนโครงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (โครงการพัฒนาท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3)
 10. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อน คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ต่างประเทศ

 1. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และความร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน – จีน
 2. เรื่อง (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการ ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ สมัยที่ 25
 3. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างคำมั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมระดับสูงว่าด้วย ความไร้รัฐ
 4. เรื่อง การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนและความตกลงการดำเนินงานโครงการ Strengthening Regional Experiences on Sustainable Peatland Management (ASEAN-REPEAT) ภายใต้โครงการใช้ประโยชน์ป่าพรุอย่างยั่งยืน และบรรเทาหมอกควันในอาเซียน (Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN : SUPA)
 5. เรื่อง ขออนุมัติการรับรอง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านกีฬา ฟุตบอลระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ

แต่งตั้ง

 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงยุติธรรม)
 2. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาดในคณะกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 3. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 4. เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 5. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร. (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
 7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)
 8. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ
 9. เรื่อง รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรีและส่วน ราชการต่าง ๆ เพิ่มเติม (จำนวน 5 ราย)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 1 ตุลาคม 2562

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา (ใหญ่) วันที่1 ตุลาคม2562

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!