หมวดหมู่: CAT-TOT

11525 CATCAT เปิดเวทีเสวนา ‘เสริมศักยภาพการทำธุรกิจด้วย Innovation‘
ชี้แนวทางพิชิตโอกาสทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

          บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดเสวนาในหัวข้อ “Unlock Your Business Potential : เสริมศักยภาพการทำธุรกิจด้วย Innovation ในงาน CAT e-business Innovation 2019 ภายใต้แนวคิด “Enhancing Your Competitiveness ก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง สู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจ” ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสรชั้น 2 สำนักงานใหญ่ CAT หลักสี่ โดยความร่วมมือระหว่าง CAT และผู้บริหารจากภาคธุรกิจพันธมิตรที่สนับสนุนด้านนวัตกรรม ร่วมพูดคุยเพื่อแบ่งปันแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการดำเนินธุรกิจในยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยการกล่าวถึงความสามารถในเชิงโซลูชั่นที่แต่ละบริษัท สามารถตอบสนองต่อลูกค้าองค์กรต่างๆ ได้

          โดยเริ่มต้นจาก คุณพันธ์สธรณ์ เครือศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลูเจ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แพลตฟอร์มของ ลูเจ้นท์ ในปัจจุบันมีอยู่สามส่วนหลัก คือการเชื่อมโยงกระบวนการซื้อ-ขาย, การขนส่ง และการชำระเงิน เข้าไว้ด้วยกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สิ่งที่เป็นความท้าทายของการทำธุรกิจในปัจจุบันคือการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากเครือข่ายพันธมิตร เพราะฉะนั้นการให้บริการเชิงบูรณาการของ ลูเจ้นท์ จึงมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจ ถึงแม้จะต่างบริการ ต่างค่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น โดยนโยบายของรัฐบาลด้านการส่ง e-Tax invoice หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานต่อกรมสรรพกร นอกจากจะลดภาระต้นทุน และความยุ่งยากของการระส่งข้อมูลระหว่างธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ (Business to Government : B2G) แล้ว e-Tax invoice ยังสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธุรกิจ (Business to business : B2B) อีกด้วย การทำธุรกิจในปัจจุบัน จึงอาจเป็นไปได้ยากลำบากหากขาดพันธมิตรและการเชื่อมโยงเทคโนโลยี เข้าไว้ด้วยกัน

          ด้าน Mr.Blair Baker Co-Founder INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS (ITS) ได้พูดถึง Blockchain ซึ่งเป็นระบบการทำงานเครือข่ายการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ของ ITS ซึ่งพร้อมใช้ในการสนับสนุนภาคธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ที่สามารถตรวจติดตามผลได้ ยกตัวอย่างเช่นการทำ E-Smart Farm ซึ่ง Blockchain จะช่วยให้สามารถทราบถึงข้อมูลของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตร ระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะปลูก และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งหากมีข้อผิดพลาดในการส่งสินค้ามายังปลายทาง Blockchain ก็สามารถตรวจสอบติดตามได้ ซึ่งจะช่วยสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม

          คุณอนุสรณ์ หล่อวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึง Logistic Performance Index (LPI) หรือดัชนีชี้ประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ ในประเทศไทยยังมีส่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาและเติมเต็มอีกหลายด้าน โดยเฉพาะความรวดเร็ว นวัตกรรมของ 1 เทรด พร้อมสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยกระบวนการโลจิสติกส์ที่พัฒนาให้พร้อมบริการระหว่างภาคธุรกิจนำเข้าและส่งออกภายใต้แนวคิดการลดกระบวนการเพื่อให้สินค้าถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระต้นทุนการขนส่งสินค้าได้อย่างน้อยถึงร้อยละ 70

          คุณพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ให้คำปรึกษา และบริการด้านดิจิทัลโซลูชันสำหรับลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการ และให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังมีบริการด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน (operate) ครอบคลุมทั้งด้านการดูแลระบบ ,ด้านการจัดทำเนื้อหาข้อมูล และด้านการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดที่เหมาะสม ที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว โดยบริการทั้งหมดของ วี บิลด์ แอน โอเปอร์เรต นั้น ยังมีรูปแบบการให้บริการ (Business Model) แก่ลูกค้าที่หลากหลาย และยืดหยุ่น จึงตอบโจทย์ทุกความต้องการลูกค้าอย่างลงตัว
         ดร.สุนีย์ ภิรมย์ประเมศ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อะแมสเลิร์น จำกัด กล่าว่า อะแมสเลิร์น มีโซลูชั่นในด้าน Online Video Conference ที่สนับสนุนในเรื่องการศึกษาเป็นหลัก ในขณะที่ดั้งเดิมการเดินทางเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่กระทบต่อระบบการศึกษา ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยต้องทุ่มเทเวลากับการรับส่งบุตรหลานเพื่อเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนตามสถานศึกษา โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งทำให้หมดเวลาไปกับการเดินทาง ความสามารถในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจของผู้เรียนก็อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว การเรียนการสอนในรูปแบบ Online interactive จะสามารถแก้ปัญหาได้ ในขณะที่ภาคธุรกิจก็สามารถใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการสื่อสารระหว่างบุคลากรซึ่งอยู่ต่างสาขา ต่างสำนักงานได้ โดยจะช่วยให้ลดความยุ่งยากในการเดินทางเพื่อพบปะตามนัดหมายประชุม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างดี

          คุณเกษม บำรุง ที่ปรึกษาและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยถึงนวัตกรรมของ CAT ว่าปัจจุบัน CAT ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรต่างๆ โดยการบริการด้าน IOT Application มุ่งเน้นการทำงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ โดยคาดหวังว่าโซลูชั่นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของ CAT พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร จะสามารถนำพาธุรกิจทั้งหมดที่ต้องการการพัฒนา ก้าวข้ามความท้าทาย ณ ช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติสู่ยุค 4.0 ได้

          จะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การเข้าใจความต้องการของตลาดอย่างถ่องแท้และสามารถเข้าถึงแหล่งของนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจได้ จะเป็นการนำพาธุรกิจให้มีความก้าวล้ำเหนือคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการซื้อขาย การทำธุระกรรมการเงิน การขนส่ง การสื่อสาร เมื่อนำนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้ จะช่วยยกระดับและชี้วัดโอกาสของความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

 


AO11525

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!